Loading

Polityka prywatności

Polityka prywatności:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Abox Electronics Sp z o.o. z siedzibą w 00-412 Warszawa, ul. Leona Kruczkowskiego 6/28
2. Twoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celach marketingowych i informacyjnych. Cele marketingowe, w zależności od zakresu zgód, których udzielasz, obejmować mogą działania z zakresu marketingu bezpośredniego (przekazywanie Ci treści marketingowych, w tym newsletterów i ofert oraz zarządzanie nimi w tym zakresie), zarządzanie przez firmę Abox Electronics Sp z o.o. z siedzibą w 00-412 Warszawa, ul. Leona Kruczkowskiego 6/28 potencjalnymi możliwościami marketingowymi i sprzedażowymi oraz realizację związanych z tym procedur wewnętrznych

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, tj. art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne (w zależności od zakresu udzielonych przez Ciebie zgód) do otrzymywania treści informacyjnych i marketingowych (w tym newsletterów) od firmę Abox Electronics Sp z o.o. z siedzibą w 00-412 Warszawa, ul. Leona Kruczkowskiego 6/28

5. Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do podanych danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
d) prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych,
e) prawo do żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych wg UODO/ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem wg RODO,
f) oświadczenia o powyższym możesz złożyć w formie elektronicznej na adres intro@filipkowski.io
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów

6. Odbiorcą Twoich danych osobowych jest firmę Abox Electronics Sp z o.o. z siedzibą w 00-412 Warszawa, ul. Leona Kruczkowskiego 6/28

7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zrealizowania celu informacyjnego oraz niezbędny okres do realizacji działań marketingowych. Dane osobowe wycofane będą w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
8. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony Twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteś zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie udzielenie odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego.